Anunt

Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,

            BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „D.ZAMFIRESCU” VRANCEA

            organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de

director adjunct economic

 

Nivelul postului – de conducere (post unic), studii superioare economice.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Judeţene ”D.Zamfirescu” Vrancea, din strada Maior Gheorghe Sava nr.4,  în data de 02 decembrie 2014, ora 11,00, proba scrisă  şi în data de 05 dec. 2014, ora 9,30, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Biroul Resurse umane din cadrul instituţiei şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) diplomă de licenţă în original (specializare economică) şi o copie legalizată; alte documentelor care să ateste : nivelul studiilor, efectuarea unor  specializări/perfecţionări (recente) în domeniu, care să dovedească  îndeplinirea condiţiilor specifice (original şi copie);
 4. d) copia Carnetului de muncă, conformă cu originalul , sau, după caz, o Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor,
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele candidatului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g)  curriculum vitae ( cf. modelului comun european );
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 şi anume:

 1. a) are cetăţenia română, domiciliul în oraşul FOCŞANI;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă, reglementată de prevederile în vigoare;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. h) să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

 

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt :

 

 1. a) Studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă,

sau echivalentă;

 1. b) Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 3 ani;
 2. c) Cunoaşterea politicilor și practicilor în domeniul bugetar;
 3. d) Cunoştinţe de operare PC în vederea utilizării programelor informatizate, specifice ( de contabilitate) şi capacitate de gestionare a datelor din aceste programe;

 

Aptitudini şi abilităţi:

–  însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate,

hotărâre, adaptabilitate şi autocontrol;

– capacitate managerială şi de comunicare ;

– capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;

– exercitarea controlului decizional;

– abilităţi de organizare/coordonare a echipei de specialitate economică.

 

BIBLIOGRAFIA

Afişată la sediul instituţiei şi online AICI.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, str. Maior Ghe.Sava Nr.4.

Date de contact

Birou Resurse umane , Telefon : 0237/231161

 

 

MANAGER,

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

“DUILIU ZAMFIRESCU”VRANCEA

TEODORA FÎNTÎNARU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.